گروه تکفانت

 

روتر شبکه
مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GWN7000 1.0.2.71 firmware.grandstream.com  

اکسس پوینت های شبکه

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GWN7600 1.0.1.36 firmware.grandstream.com  
GWN7610 1.0.2.15    "راهنما" firmware.grandstream.com  

مراکز تلفن

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
UCM61xx 1.0.13.14    "راهنما"    
UCM62xx 1.0.13.14    "راهنما"    
UCM6510 1.0.13.14    "راهنما"    

گوشی های تحت شبکه

Basic IP Phones

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1610/1615 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1620/1625 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1628 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1630 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA

Mid-Range IP Phones

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1780/1782 1.0.0.38    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.0.48BETA
GXP1760 1.0.0.38    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.0.48BETA

High End IP Phones

مدل جدیدترین فریمور نسخه بتای فریمور بعدی
GXP2130 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2135 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2140 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2160 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2170 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
Ring Tone Pack
نکته: موارد ستاره دار * فریمورهایی هستند که قبل از انتشار نسخه بعدی و پس از جدیدترین فریمور حاضر تولید شده اند

گوشی های تحت شبکه بی سیم

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
DP750/720 1.0.2.16    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.23BETA
DP71x 1.0.0.33    "راهنما" firmware.grandstream.com  

سیستم های ویدئوکنفرانس

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GVC3200 1.0.3.24    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GVC3202 1.0.3.24    "راهنما" firmware.grandstream.com  

سیستم های کنفرانس صوتی

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GAC2500 1.0.3.11    "راهنما" firmware.grandstream.com  

گوشی های تحت شبکه با امکانات چند رسانه ای (مدیریتی)

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3240 1.0.3.158    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.162BETA
GXV3275 1.0.3.158    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.162BETA

گیتوی های ویپ و ATA

HandyTone ATA's

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
HT502 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT503 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT701 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT702 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT704 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT801 1.0.3.2 firmware.grandstream.com  
HT802 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT812 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT814 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  

GXW Series Analog Gateways

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXW4004 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4008 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW410x 1.4.1.5      "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4216 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4224 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4232 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4248 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  

ضبط کننده های تحت شبکه

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GVR3550 1.0.1.31    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GVR3552 1.0.1.31    "راهنما" firmware.grandstream.com  

محصولات نظارت تصویری

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3610_HD/FHD firmware.grandstream.com  
GXV3611_IR_HD firmware.grandstream.com  
GXV3662_HD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3662_FHD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_HD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_FHD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_HD/FHD_36 1.0.3.17    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3674_HD/FHD_VF 1.0.3.17    "راهنما" firmware.grandstream.com  

اینکدر/دیکدر تصاویر ویدئو

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3500 firmware.grandstream.com  

 

محصولاتی که تولید آنها متوقف شده و هنوز پشتیبانی می شوند

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1100 1.0.8.6    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1105 1.0.8.6    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1160 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1165 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1400 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1405 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1450 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  

 

محصولاتی که تولید و پشتیبانی آنها متوقف شده است

BT101/102 1.1.0.26  
HT286 (Rev. 2.0) 1.0.7.19  
HT286 (Rev. 3.0) 1.1.0.45  
HT386 1.0.3.96  
HT488 1.0.3.96  
HT496 1.0.3.96  
HT486 1.1.0.45  
GXW4024 1.0.12.4  
BT200/201 1.2.5.3  
GXP2010 1.2.5.3  
GXP2020    
GXE5024
GXE5028

1.0.1.63

Voice Prompts

Voice Prompts ( English, French, Spanish.)

IVR/VoicePrompt
Converstion Tool

1.0.1.63

Special Notes
Special Information for 1.0.1.63

Special Upgrade Instructions for
firmware 1.0.1.24 and below

System Prompt Information

GXP280 1.2.5.3  
GXP285 1.2.5.3  
GXP1200 1.2.5.3  
GXP2000 1.2.5.3  
GXP Language Pack    
Ring Tone Pack    
GXP2100 1.0.8.6  
GXP2110 1.0.8.6  
GXP2120 1.0.8.6  
GXP2124 1.0.8.6  
GXP2200 1.0.3.27  
GXV3140 1.0.7.80  
GXV3175 1.0.3.76  
GXV3175v2 1.0.1.55 "راهنما"
GXV300x 1.2.3.7  
GXV300x Language Pack    
GXV300x Ring Tone Pack    
GXV3501/GXV3504 1.0.4.38  
GXV3601 1.0.4.38  
GXV3601_HD 1.0.4.56  
GXV3601_LL 1.0.4.38  
GXV3611_LL 1.0.4.38  
GXV3611_HD 1.0.4.56  
GXV3615
(PoE or Wi-Fi)
1.0.4.38  
GXV3615WP_HD 1.0.1.96 "راهنما"
GXV3651_FHD 1.0.1.93  

آخرين اخبار
ویدئو: معرفی دستگاه GVC3200 گرنداستریم در نمایشگاه ISE 2016

ویدئو: معرفی دستگاه GVC3200 گرنداستریم در نمایشگاه ISE 2016

گرنداستریم همانند هر سال در نمایشگاه 2016 ISE کشور هلند شرکت نمود. ویدئوی حاضر توسط بخش فروش این شرکت در محل غرفه این شرکت در نمایشگاه مذکور با محوریت معرفی و نمایش کاربری دستگاه ویدئوکنفرانس GVC3200 تهیه شده است.
امکانات جدید فریمور 1.0.13.14 مراکز تلفن گرنداستریم

امکانات جدید فریمور 1.0.13.14 مراکز تلفن گرنداستریم

آخرین و جدیدترین نسخه مراکز تلفن گرنداستریم به شماره 1.0.13.14 در ماه فوریه 2017 (29 بهمن 1395)، توسط شرکت تولید کننده این محصولات منتشر شد. شما می توانید فایل فریمور جدید را از طریق همین وب سایت دانلود و مراکز تلفن خود ر ا به روزرسانی کنید. نسخه جدید امکانات کارآمدی را به دستگاه شما اضافه کرده و همچنین برخی از اشکالات نسخه های قبلی را مرتفع می کند. بنابراین به روز رسانی مرکز یا مراکز تلفن گرنداستریمی که در اختیار دارید را حتما در الویت قرار داده تا بتوانید از تسهیلات جدید آن استفاده کنید.
ویدئو:  روش تشخیص نسخه فریمور یک گوشی گرنداستریم

ویدئو: روش تشخیص نسخه فریمور یک گوشی گرنداستریم

برای استفاده از یک گوشی گرنداستریم بهتر است از به روز بودن فریمور آن اطمینان حاصل کنید. برای اینکار لازم است آخرین نسخه فریمور مربوط به گوشی را در وب سایت گروه تکفانت جستجو و شماره آن را با نسخه فریمور موجود در گوشی خود مقایسه کنید.
آموزش ارتقاء فریمور گوشی های گرنداستریم

آموزش ارتقاء فریمور گوشی های گرنداستریم

در این مقاله قصد داریم با استفاده از یک گوشی GXP1628 گرنداستریم شما را با نحوه ارتقاء دستی فریمور آن آشنا کنیم. شیوه کار تقریبا در همه گوشی های گرنداستریم یکسان است و همین شیوه در مورد مدل های دیگر نیز قابل استفاده خواهد بود.
آموزش ارتقاء فریمور مراکز تلفن گرنداستریم

آموزش ارتقاء فریمور مراکز تلفن گرنداستریم

پس از خرید یکی از محصولات گرنداستریم به روز بودن نسخه فریمور آن ضروری است بنابراین پس از تشخیص نسخه فریمور تجهیز مورد نظر و وجود نسخه جدیدتر در وب سایت ما، حتما آن را ارتقاء دهید. لازم به ذکر است که محصولات گرنداستریم که از فروشگاه اینترنتی تکفاشاپ تهیه می شوند آخرین نسخه فریمور موجود را خواهند داشت. در این مقاله شما با نحوه ارتقاء فریمور یک مرکز تلفن گرنداستریم آشنا می شوید.
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید