گیتوی ویپ

نوع نمایش :
35 کالا
گیتوی ویپ GXW4216 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4216
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ GXW4216 گرنداستریم

VoIP Gateway GXW4216

گیتوی 24 پورت FXS
0
گیتوی ویپ GXW4108 گرنداستریم - Grandstream VoIP Gateway GXW4108
مقایسه
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود

گیتوی ویپ GXW4108 گرنداستریم

Grandstream VoIP Gateway GXW4108

گیتوی 8 پورت FXO
0
گیتوی ویپ GXW4004 گرنداستریم  - Grandstream GXW4004
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

گیتوی ویپ GXW4004 گرنداستریم

Grandstream GXW4004

دار ای 4 پورت FXS

مجهز به دو پورت شبکه 10/100
0
گیتوی ویپ GXW4008 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4008
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

گیتوی ویپ GXW4008 گرنداستریم

VoIP Gateway GXW4008

گیتوی 8 پورت FXS
0
گیتوی ویپ GXW4104 گرنداستریم - Grandstream VoIP Gateway GXW4104
مقایسه
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود

گیتوی ویپ GXW4104 گرنداستریم

Grandstream VoIP Gateway GXW4104

گیتوی 4 پورت FXO
0
گیتوی ویپ GXW4224 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4224
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 2
موجود

گیتوی ویپ GXW4224 گرنداستریم

VoIP Gateway GXW4224

گیتوی 24 پورت FXS
0
گیتوی ویپ GXW4232 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4232
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ GXW4232 گرنداستریم

VoIP Gateway GXW4232

گیتوی 32 پورت FXS
گیتوی ویپ GXW4248 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4248
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

گیتوی ویپ GXW4248 گرنداستریم

VoIP Gateway GXW4248

گیتوی 48 پورت FXS
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-C نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-C
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-NA-2U-C نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-C

ماژولار

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-F نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-F
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-NA-2U-F نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-F

ماژولار

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-E نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-NA-2U-E نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-E

ماژولار

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-D نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-NA-2U-D نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-D

ماژولار

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX60-32S/16B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32S/16B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-32S/16B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-32S/16B

32 پورت داخلی FXS

16 پورت خط شهری FXO

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX60-48FXOB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48FXOB
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-48FXOB نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-48FXOB

48 پورت خط شهری FXO

2 پورت شبکه WAN
گیتوی ویپ MX60-32FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-32FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-32FXO

32 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-16FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-16FXO

16 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-24S/24B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/24B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-24S/24B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24S/24B

24 پورت داخلی FXS

24 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-24SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24SB
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-24SB نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24SB

24 پورت داخلی FXS

2 پورت شبکه WAN

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-16S/16 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16S/16
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-16S/16 نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-16S/16

16 پورت داخلی FXS

16 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-40S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-40S/8B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-40S/8B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-40S/8B

40 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-24S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/8B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-24S/8B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24S/8B

24 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-8S/8 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-8S/8
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-8S/8 نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-8S/8

8 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-48SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48SB
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-48SB نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-48SB

48 پورت داخلی FXS

2 پورت WAN
گیتوی ویپ MX60-32SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32SB
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX60-32SB نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-32SB

32 پورت داخلی FXS

2 پورت WAN
loading

در حال بازیابی ...