با ما تماس بگیرید: 03136670004
0 0
مارک

نوع نمایش :
28 کالا
مقایسه

سوییچ SF300-48PP سیسکو

Cisco Switch SF300-48PP

48 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF300-24 سیسکو

Cisco Switch SF300-24

24 10/100 ports

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF300-24PP سیسکو

Cisco Switch SF300-24PP

24 10/100 PoE+ ports with 180W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF300-48 سیسکو

Cisco Switch SF300-48

48 10/100 ports

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-10SFP سیسکو

Cisco Switch SG300-10SFP

8 10/100/1000 ports (SFP)

2 Combo mini-GBIC ports

0
0
مقایسه

سوییچ SG300-20 سیسکو

Cisco Switch SG300-20

18 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-28 سیسکو

Cisco Switch SG300-28

26 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-28MP سیسکو

Cisco Switch SG300-28MP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 375W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-28PP سیسکو

Cisco Switch SG300-28PP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 180W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-52 سیسکو

Cisco Switch SG300-52

50 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF300-24P سیسکو

Cisco Switch SF300-24P

24 10/100 ports

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG300-10MPP سیسکو

Cisco Switch SG300-10MPP

8 10/100/1000 Maximum PoE+ ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF300-24MP سیسکو

Cisco Switch SF300-24MP

24 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC

مقایسه

سوییچ SF300-48P سیسکو

Cisco Switch SF300-48P

48 10/100 PoE ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

مقایسه

سوییچ SF302-08MP سیسکو

Cisco Switch SF302-08MP

8 10/100 Maximum PoE ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SF302-08MPP سیسکو

Cisco Switch SF302-08MPP

8 10/100 Maximum PoE+ ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SF302-08P سیسکو

Cisco Switch SF302-08P

8 10/100 PoE ports with 62W power budget

2 combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SF302-08PP سیسکو

Cisco Switch SF302-08PP

8 10/100 PoE+ ports with 62W power budget

2 combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SG300-10MP سیسکو

Cisco Switch SG300-10MP

8 10/100/1000 Maximum PoE ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SG300-10P سیسکو

Cisco Switch SG300-10P

8 10/100/1000 PoE ports with 62W power budget

2 Combo mini-GBIC ports
مقایسه

سوییچ SG300-10PP سیسکو

Cisco Switch SG300-10PP

8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget

2 Combo mini-GBIC ports
loading

در حال بازیابی ...