با ما تماس بگیرید: 03136670004

firmware

   جهت دانلود فریمور مورد نظر بر روی شماره نسخه آن، در ستون جدیدترین فریمور کلیک کنید

روتر شبکه
مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GWN7000 1.0.2.71 firmware.grandstream.com  

اکسس پوینت های شبکه

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GWN7600 1.0.1.36 firmware.grandstream.com  
GWN7610 1.0.2.15    "راهنما" firmware.grandstream.com  

مراکز تلفن

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
UCM61xx 1.0.13.14    "راهنما"    
UCM62xx 1.0.13.14    "راهنما"    
UCM6510 1.0.13.14    "راهنما"    

گوشی های تحت شبکه

Basic IP Phones

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1610/1615 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1620/1625 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1628 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA
GXP1630 1.0.4.50    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.4.55BETA

Mid-Range IP Phones

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1780/1782 1.0.0.38    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.0.48BETA
GXP1760 1.0.0.38    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.0.48BETA

High End IP Phones

مدل جدیدترین فریمور نسخه بتای فریمور بعدی
GXP2130 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2135 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2140 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2160 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
GXP2170 1.0.7.97    "راهنما" *1.0.7.99    "راهنما" 1.0.8.44BETA
Ring Tone Pack
نکته: موارد ستاره دار * فریمورهایی هستند که قبل از انتشار نسخه بعدی و پس از جدیدترین فریمور حاضر تولید شده اند

گوشی های تحت شبکه بی سیم

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
DP750/720 1.0.2.16    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.23BETA
DP71x 1.0.0.33    "راهنما" firmware.grandstream.com  

سیستم های ویدئوکنفرانس

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GVC3200 1.0.3.24    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GVC3202 1.0.3.24    "راهنما" firmware.grandstream.com  

سیستم های کنفرانس صوتی

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GAC2500 1.0.3.11    "راهنما" firmware.grandstream.com  

گوشی های تحت شبکه با امکانات چند رسانه ای (مدیریتی)

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3240 1.0.3.158    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.162BETA
GXV3275 1.0.3.158    "راهنما" firmware.grandstream.com 1.0.3.162BETA

گیتوی های ویپ و ATA

HandyTone ATA's

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
HT502 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT503 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT701 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT702 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT704 1.0.8.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT801 1.0.3.2 firmware.grandstream.com  
HT802 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT812 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  
HT814 1.0.3.2      "راهنما" firmware.grandstream.com  

GXW Series Analog Gateways

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXW4004 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4008 1.0.15.5    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW410x 1.4.1.5      "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4216 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4224 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4232 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXW4248 1.0.5.16    "راهنما" firmware.grandstream.com  

ضبط کننده های تحت شبکه

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GVR3550 1.0.1.31    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GVR3552 1.0.1.31    "راهنما" firmware.grandstream.com  

محصولات نظارت تصویری

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3610_HD/FHD firmware.grandstream.com  
GXV3611_IR_HD firmware.grandstream.com  
GXV3662_HD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3662_FHD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_HD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_FHD 1.0.1.93    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3672_HD/FHD_36 1.0.3.17    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXV3674_HD/FHD_VF 1.0.3.17    "راهنما" firmware.grandstream.com  

اینکدر/دیکدر تصاویر ویدئو

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXV3500 firmware.grandstream.com  

 

محصولاتی که تولید آنها متوقف شده و هنوز پشتیبانی می شوند

مدل جدیدترین فریمور آدرس سرور HTTP گرنداستریم نسخه بتای فریمور بعدی
GXP1100 1.0.8.6    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1105 1.0.8.6    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1160 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1165 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1400 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1405 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  
GXP1450 1.0.8.9    "راهنما" firmware.grandstream.com  

 

محصولاتی که تولید و پشتیبانی آنها متوقف شده است

BT101/102 1.1.0.26  
HT286 (Rev. 2.0) 1.0.7.19  
HT286 (Rev. 3.0) 1.1.0.45  
HT386 1.0.3.96  
HT488 1.0.3.96  
HT496 1.0.3.96  
HT486 1.1.0.45  
GXW4024 1.0.12.4  
BT200/201 1.2.5.3  
GXP2010 1.2.5.3  
GXP2020    
GXE5024
GXE5028

1.0.1.63

Voice Prompts

Voice Prompts ( English, French, Spanish.)

IVR/VoicePrompt
Converstion Tool

1.0.1.63

Special Notes
Special Information for 1.0.1.63

Special Upgrade Instructions for
firmware 1.0.1.24 and below

System Prompt Information

GXP280 1.2.5.3  
GXP285 1.2.5.3  
GXP1200 1.2.5.3  
GXP2000 1.2.5.3  
GXP Language Pack    
Ring Tone Pack    
GXP2100 1.0.8.6  
GXP2110 1.0.8.6  
GXP2120 1.0.8.6  
GXP2124 1.0.8.6  
GXP2200 1.0.3.27  
GXV3140 1.0.7.80  
GXV3175 1.0.3.76  
GXV3175v2 1.0.1.55 "راهنما"
GXV300x 1.2.3.7  
GXV300x Language Pack    
GXV300x Ring Tone Pack    
GXV3501/GXV3504 1.0.4.38  
GXV3601 1.0.4.38  
GXV3601_HD 1.0.4.56  
GXV3601_LL 1.0.4.38  
GXV3611_LL 1.0.4.38  
GXV3611_HD 1.0.4.56  
GXV3615
(PoE or Wi-Fi)
1.0.4.38  
GXV3615WP_HD 1.0.1.96 "راهنما"
GXV3651_FHD 1.0.1.93  

آنلاین بخرید، در محل تحویل بگیرید ...

کالاها و تجهیزات تخصصی با تضمین بهترین قیمت و آسانترین راه خرید