با ما تماس بگیرید: 03136670004

آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

اصولا هر کدام از تنظیمات و گزینه های موجود در واسط کاربری یک گوشی یا گیتوی گرنداستریم، با ماهیتی تحت عنوان پارامتر متناظر می شود و هر پارامتری شماره منحصر به فرد خود را داراست. به این ترتیب که مثلا در تنظیمات گوشی GXP 1165 گزینه مربوط به Voice Mail User ID با پارامتر P33 و یا گزینه SIP Server Address با پارامتر P47 متناظر است.
آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

 

 

 

 

 

آشنایی با ساختار فایل های الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

مانند محصولات سایر برندها، گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم را نیز می توان با استفاده از واسط کاربری تحت وب آنها و از طریق شبکه تنظیم و پیکربندی کرد. اما در این مورد آنچه که یکی از  وجوه تمایز محصولات گرنداستریم و سایر برندها به شمار می آید، امکان تنظیم خودکار گوشی ها و گیتوی های این برند با استفاده از فایل های تنظیمات است. قابلیت تنظیم خودکار یا AutoProvisioning با سازوکارهای متنوعی در محصولات گرنداستریم پیاده سازی شده اند که از جمله آنها می توان به روش استفاده از فایل های باینری، روش استفاده از فایل های XML، استفاده از سازو ارهای مبتنی بر استاندارد TR-069 و نهایتا روش به کارگیری کدهای تصویری QR اشاره نمود.

آنچه پیش از ورود به هرکدام از این مباحث لازم است  آشنایی با ساختار تنظیمات و فایل های الگوی تنظیمات محصولات گرنداستریم است. بنابراین بر آن شدیم تا در قالب این مقاله مختصری به این مورد بپردازیم.

اصولا هر کدام از تنظیمات و گزینه های موجود در واسط کاربری یک گوشی یا گیتوی گرنداستریم، با ماهیتی تحت عنوان پارامتر متناظر می شود و هر پارامتری شماره منحصر به فرد خود را داراست. به این ترتیب که مثلا در تنظیمات گوشی GXP 1165 گزینه مربوط به Voice Mail User ID با پارامتر P33 و یا گزینه SIP Server Address با پارامتر P47 متناظر است.

 

 

نکته مهم این اس که با توجه به متفاوت بدون امکانات هر محصول، ممکن برخی از شماره پارامترها در یک محصول اصلا وجود نداشته باشند. به عبارت دیگر گوشی ها یا گیتوی های پیشرفته تر گزینه ها یا پارامترهای متنوع تر و بیشتری نسبت به گوشی های یا گیتوی های ضعیف تر دارند.

فهرستی از پارامترها و شماره های مرتبط با آنها تهیه شده است که طی جدول زیر در اختیار شما قرار می گیرد:

 

Item

Parameters and Applications

1

P2: Admin Password

2

P3: Display (CallerID) Name

3

P8: IP Address Type ( 0 = DHCP, 1 = static )

4

P9: Static IP Address - octet 0

5

P10: Static IP Address - octet 1

6

P11: Static IP Address - octet 2

7

P12: Static IP Address - octet 3

8

P13: Subnet Mask - octet 0

9

P14: Subnet Mask - octet 1

10

P15: Subnet Mask - octet 2

11

P16: Subnet Mask - octet 3

12

P17: Default Router - octet 0

13

P18: Default Router - octet 1

14

P19: Default Router - octet 2

15

P20: Default Router - octet 3

16

P21: DNS server 1 - octet 0

17

P22: DNS server 1 - octet 1

18

P23: DNS server 1 - octet 2

19

P24: DNS server 1 - octet 3

20

P25: DNS server 2 - octet 0

21

P26: DNS server 2 - octet 1

22

P27: DNS server 2 - octet 2

23

P28: DNS server 2 - octet 3

24

P29: Early Dial

25

P30: NTP Time Server ( FQDN or IP Address )

26

P31: SIP Registration ( 0 = do not register, 1 = register )

27

P32: Register Expiration ( in minutes )

28

P33: VoiceMail Dial String

29

P34: Authentication Password

30

P35: SIP User ID

31

P36: Authenticate ID

32

P37: Voice Frames per TX

33

P38: Layer 3 QoS

34

P39: Local RTP Port

35

P40: Local SIP Port

36

P41: TFTP server IP Address - octet 0

37

P42: TFTP server IP Address - octet 1

38

P43: TFTP server IP Address - octet 2

39

P44: TFTP server IP Address - octet 3

40

P47: SIP Server (FQDN or IP Address)

41

P48: Outbound Proxy (FQDN or IP Address)

42

P49: G723 Frame rate

43

P50: Silence Suppression ( 0 = no, 1 = yes)

44

P51: 802.1Q/VLAN Tag

45

P52: STUN NAT Traversal ( 0 = no, 1 = yes)

46

P57: Codec choice 1 ( 0 = g.711u, 8 = g.711u, 18 = g.729 )

47

P58: Codec choice 2

48

P59: Codec choice 3

49

P60: Codec choice 4

50

P61: Codec choice 5

51

P62: Codec choice 6

52

P46: Codec choice 7

53

P98: Codec choice 8

54

P63: User ID is phone number ( 0 = no, 1 = yes)

55

P64: Timezone Offset ( Offset from GMT in minutes + 720, IE: MST (GMT - 7 hours) = -420 + 720 = 300 )

56

P65: Send Anonymous ( 0 = no, 1 = yes)

57

P66: Dial Plan Prefix

58

P71: Offhook Auto Dial

59

P72: Use # as Dial Key ( 0 = no, 1 = yes)

60

P73: Send DTMF Type (0 = inband, 1 = RFC2833, 2 = SIP INFO)

61

P74: Send Flash Event ( 0 = no, 1 = yes )

62

P75: Daylight Savings Time ( 0 = no, 1 = yes)

63

P76: STUN NAT Traversal Server

64

P78: Use random port ( 0 = no, 1 = yes)

65

P79: DTMF Payload Type ( defaults to 101 )

66

P81: Unregister on Reboot ( 0 = no, 1 = yes)

67

P82: PPPoE Account ID

68

P83: PPPoE Password

69

P84: Keep-Alive Interval

70

P85: No Key Entry Timeout

71

P87: 802.1p priority value

72

P88: Lock keypad ̣update ( 0 = no, 1 = yes)

73

P90: Auto Answer ( 0 = no, 1 = yes)

74

P91: Disable Call Waiting ( 0 = disabled, 1 = enabled)

75

P96: iLBC payload type

76

P97: iLBC frame size

77

P99: Subscribe for MWI

78

P101: Use NAT IP ( 0 = no, 1 = yes)

79

P102: Date Display Format

80

P103: Use DNS SRV ( 0 = no, 1 = yes)

81

P104: Default Ring Tone

82

P191: Enable Call Features ( 0 = no, 1 = yes)

83

P192: HTTP Firmware ̣Update Server (also TFTP server if P212 is set to TFTP, on 1.0.8.x)

84

P193: Firmware Check Interval (in minutes in 1.0.8.x)

85

P194: Auto ̣Update ( 0 = no, 1 = yes)

86

P197: Proxy-Require ( 0 = no, 1 = yes)

87

P212: Firmware Upgrade ( 0 = TFTP Upgrade, 1 = HTTP Upgrade )

88

P232: Firmware File Prefix (1.0.8.x)

89

P233: Firmware File Suffix (1.0.8.x)

90

P234: Config File Prefix (1.0.8.x)

91

P235: Config File Suffix (1.0.8.x)

92

P237: TFTP/HTTP Config Server (based on P212, 1.0.8.x)

93

P238: Check for new Firmware ( 0 = Every time, 1 = only when suffix/prefix changes, 2 = Never - 1.0.8.x)

 

HandyTone Specific Parameters

95

P86: FXS Impedance:: 0 = 600ohm (North America)

 

(1 = 900ohm , 2 = 600ohm+2.16uF, 3 = 900ohm+2.16uF, 4 = CTR21, 5 = Australia / New Zealand,

 

6 = Slovenia / Slovakia / South Africa, 7 = New Zealand #2)

99

P110: Lan Subnet Mask

100

P111: Lan DHCP Base IP Address

101

P112: DHCP IP Lease Time

102

P113: LAN DMZ IP Address

103

P150: Port Forwarding entry 1 - WAN Port

104

P151: Port Forwarding entry 2 - WAN Port

105

P152: Port Forwarding entry 3 - WAN Port

106

P153: Port Forwarding entry 4 - WAN Port

107

P154: Port Forwarding entry 5 - WAN Port

108

P155: Port Forwarding entry 6 - WAN Port

109

P156: Port Forwarding entry 7 - WAN Port

110

P157: Port Forwarding entry 8 - WAN Port

111

P158: Port Forwarding entry 1 - LAN IP

112

P159: Port Forwarding entry 2 - LAN IP

113

P160: Port Forwarding entry 3 - LAN IP

114

P161: Port Forwarding entry 4 - LAN IP

115

P162: Port Forwarding entry 5 - LAN IP

116

P163: Port Forwarding entry 6 - LAN IP

117

P164: Port Forwarding entry 7 - LAN IP

118

P165: Port Forwarding entry 8 - LAN IP

119

P166: Port Forwarding entry 1 - LAN Port

120

P167: Port Forwarding entry 2 - LAN Port

121

P168: Port Forwarding entry 3 - LAN Port

122

P169: Port Forwarding entry 4 - LAN Port

123

P170: Port Forwarding entry 5 - LAN Port

124

P171: Port Forwarding entry 6 - LAN Port

125

P172: Port Forwarding entry 7 - LAN Port

126

P173: Port Forwarding entry 8 - LAN Port

127

P174: Port Forwarding entry 1 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

128

P175: Port Forwarding entry 2 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

129

P176: Port Forwarding entry 3 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

130

P177: Port Forwarding entry 4 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

131

P178: Port Forwarding entry 5 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

132

P179: Port Forwarding entry 6 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

133

P180: Port Forwarding entry 7 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

134

P181: Port Forwarding entry 8 - Protocol ( 0 = UDP, 1 = TCP 2 = Both )

135

P115: Cloned WAN MAC Address - Octet 0

136

P116: Cloned WAN MAC Address - Octet 1

137

P117: Cloned WAN MAC Address - Octet 2

138

P118: Cloned WAN MAC Address - Octet 3

139

P119: Cloned WAN MAC Address - Octet 4

140

P120: Cloned WAN MAC Address - Octet 5

141

P190: Enable WAN Side HTTP Access

142

P195: PSTN Access code (default: *00)

143

P196: End-User password

144

P198: SPECIAL FEATURES ( 100 = standard, 101 = Nortel MCS, 102 = Broadsoft, 103 = Howdy )

145

P200: Caller ID Scheme, 0 = Bellcore, 1 = ETSI-FSK (France, Germany, Norway, Taiwan, UK-CCA), 2 = ETSI-DTMF (Finland, Sweden), 3 = Denmark-DTMF

146

P205: Polarity Reversal. 0 - No, 1 - Yes.

147

P206: 1 = 18V, 2 = 36V, 3 = 48V, 4 = 51V, 5 = 24V

148

P231: HandyTone Revision 2 Hardware - Bridge between WAN and LAN port. 1=yes, 0=no

149

P228: FAX Mode 0 - T.38 (Auto Detect), 1 - Pass Through

150

P1340: Disable Do Not Disturb. 0 - no, 1 - yes

 

در تنظیمات ابتدایی و متداول تجهیزات پارامترهای P35، P36، P33، P34،P2، P3، P47، P30، P51، P192، P237،P238، P234 و  P235 از پرکاربردترین پارامترها محسوب می شوند. یکی از کاربردهای استفاده از پارامترها در تولید فایل های باینری تنظیمات است. در این روش شما باید از یک فایل الگوی مرتبط با تجهیز خود استفاده کرده و محتوای آن را تنظیمکنید.

نحوه آدرس دهی گزینه  ها در یک فایل الگوی تنظیمات با استفاده از این نوع آدرس دهی بسیار ساده است. این فایل ها ساختار متنی ساده ای دارند و برای مشاده آنها می توان از یک نرم افزار ویرایشگر متن مانند Notepad++ استفاده کرد. 

 

 

با مرور متن این نوع فایل ها، پارامترها و شرح مختصری از آنها را خواهید دید. حال کافی است مقدار گزینه مورد نظر خود را در جلوی پارامتر مربوطه وارد کنید. به عنوان مثال پارامتر P47 را باید برابر با آدرس IP مرکز تلفن خود قرار دهید. پس از تکمیل گزینه های خود فایل را ذخیره کنید. اکنون تنظیمات شما آماده است اما فایل بدست آمده به خودی خود قابل استفاده نیست و باید توسط نرم افزار تولید فایل کانفیگ  به یک فایل باینری تبدیل و در تجهیز مربوطه بارگذاری شود.

کاربرگرامی لطفا از طریق فرم نظر سنجی ذیل همین صفحه ما را از نظرات خود مطلع فرمائید. اطلاع از بازخورد مطالب ما را در جهت بهبود و تداوم اطلاع رسانی به شما عزیزان یاری خواهد کرد.


نظرات کاربران
ارسال نظر
سایر مقالات
تفاوت های Voip و سیستم تلفنی آنالوگ

تفاوت های Voip و سیستم تلفنی آنالوگ

سانترال یک دستگاه فیزیکی مرکزی است که از آن جهت مدیریت تماس های سازمان استفاده می شود، زیر ساخت مورد استفاده در سانترال ها کابل مسی می باشد و برای توسعه نیاز است که برای هر مورد جدید کابل کشی انجام شود.
ویدئوکنفرانس SX20 Cisco و مزایای آن

ویدئوکنفرانس SX20 Cisco و مزایای آن

Cisco TelePresence SX20 Quick Set (SX20 Quick Set) (ویدئوکنفرانس SX20 Cisco) می‌تواند هر صفحه‌ نمایش تخت را به یک سیستم ویدئو کنفرانس ظریف و قدرتمند تبدیل کند. SX20 Quick Set برای ارائه ویدئو با وضوح بالا و کنفرانس چند شاخه‌ای با انعطاف‌پذیری مناسب برای اندازه و تنظیمات مختلف اتاق طراحی شده است و قیمت مناسب دارد. SX20 Quick Set از قابلیت تعبیه شده برای پشتیبانی چند نقطه‌ای با فناوری Cisco TelePresence MultiSite پشتیبانی می‌کند.
ویدئوکنفرانس آوایا CU360

ویدئوکنفرانس آوایا CU360

استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات کاری و آموزش از راه دور یکی از تکنولوژی‌های بسیار کاربردی است. این سیستم با ایجاد یک ارتباط صوتی - تصویری بین چند مکان مجزا و دور از هم به ما امکان برقراری ارتباط با افراد مختلف در مکان‌های مختلف را به طور هم‌زمان می‌دهد. یکی از محصولات پیشرو در این عرضه ویدئوکنفرانس آوایا CU360 است.