تنظیمات گرنداستریم
  • آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    اصولا هر کدام از تنظیمات و گزینه های موجود در واسط کاربری یک گوشی یا گیتوی گرنداستریم، با ماهیتی تحت عنوان پارامتر متناظر می شود و هر پارامتری شماره منحصر به فرد خود را داراست. به این ترتیب که مثلا در تنظیمات گوشی GXP 1165 گزینه مربوط به Voice Mail User ID با پارامتر P33 و یا گزینه SIP Server Address با پارامتر P47 متناظر است.

  • راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم

    راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم

    از آخرین مستندات تدوین شده واحد تحقیق و توسعه این شرکت، مستند حاضر تحت عنوان "راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم" است که گام اولیه در آشنا سازی مدیران شبکه با مراکز تلفن گرنداستریم محسوب گردیده و به زبان فارسی ارائه گردیده است. کوشش ما بر این است که این نوع مستندات طی شماره نسخه های سریالی آتی به روز تر و کامل تر شوند.